Na pograniczu łemkowsko-bojkowskiem

OFICYNA WYDAWNICZA RUTHENICART » Książki łemkowskie

Cena:25.00PLN
cena okładkowa 35 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pograniczu łemkowsko-bojkowskiem, J. Falkowski, B. Pasznycki, Krosno 2017, 160x240mm, 128 s., reprint wydania z 1935 r. Nakład: 300 egz.

Zgodnie z zapowiedzią w pierwszym tomie „Prac Etnograficz­nych“ zamieszczamy w drugim tomiku wyniki badań terenowych, przeprowadzonych na pograniczu łemkowsko-bojkowskiem w roku 1934. Badania te przygotowywał Instytut Etnologiczny Uniwersy­tetu Jana Kazimierza od kilku lat. Tylko dzięki tem u udało się w czasie stosunkow o krótkim i przy warunkach atmosferycznych niezbyt pomyślnych uzyskać wyniki wartościowe. Wycieczkę naukową prowadził dr. Jan Falkowski, starszy aystent Instytu tu Etnologicznego U. J. K., przy współpracy dra Bazylego Pasznyckiego. Praca w terenie była podzielona w ten sposób, że dr. J. Falkowski zbierał muterjały do kultury materjalnej, a dr. B. Pasznycki zajmował się kulturą duchową i społeczną. Materjały zebrane opracował dr. Falkowski, tekst zaopatrzył w od­powiednio dobrane ilustracje, wykonał tablice i wykreślił mapkę. Do tego zarysu etnograficznego w prowadził dr. Falkowski niektóre później spisane notatki ze wsi Wołosate. Tak powstała praca, która jaskrawo udowadnia bogactwo starej kultury ludowej na terenach karpackich i podaje wiele faktó w etnograficznych, dotąd zupełnie nieznanych. Książka o pograniczu łemkowsko-bojkowskiem ze względu na swą ciekawą treść powinna zainteresować nietylko etnografów, ale w ogóle miłośników odrębności regjonalnych naszych górskich ob­szarów.