Ruskie szkoły – Cerkiew greckokatolicka

KSIĘGARNIA ŁEMKOWSKA » KSIĄŻKA GALICYJSKA

Cena:25.00PLN

Greckokatolickie szkoły trywialne w Galicji w latach 1774-1873 na przykładzie diecezji przemyskiej

Roman Pelczar

Krosno 2017, oprawa miękka, format B5, 271 s

Pracę podzielono na 5 rozdziałów. Pierwszy zawiera analizę polityki oświatowej władz państwowych i ccerkiewnych oraz jej wpływ na działalność greckokatolickich szkół trywialnych w Galicji. Ukazano austriackie i galicyjskie prawodawstwo oświatowe odnoszące się do szkół tego typu oraz cerkiewny i świecki nadzór szkolny. W rozdziale drugim zaprezentowano rozwój sieci szkolnych w dwóch sferach: szkół tygodniowych i szkół niedzielnych. Przedstawiono rolę i miejsce badanych szkół w systemie galicyjskiego szkolnictwa ludowego. Rozdział trzeci poświecono zagadnieniom związanym z kadrą nauczycielską. Omówiono jej stan ilościowy, kwalifikacje intelektualne i moralne oraz status społeczny i materialny. W rozdziale czwartym ukazano zagadnienia związane ze społecznością uczniowską; w tym liczebność uczniów, ich wiek i płeć oraz obowiązki szkolne i zajęcia pozalekcyjne. W rozdziale piątym zaprezentowano kwestie związane z procesem dydaktyczno-wychowawczym. Omówiono organizację i przebieg nauki w trakcie roku i tygodnia szkolnego oraz system klasowy. Opisano programy i metody nauczania, podręczniki i pozostałe pomoce dydaktyczne oraz wskazano na priorytety edukacyjne i uwarunkowania prowadzenia zajęć szkolnych. Zaprezentowano kwestię nauczania niedzielnego, stanowiącego uzupełnienie nauczania tygodniowego. Poruszono tematykę budynków szkolnych i pomieszczeń lekcyjnych: ich wygląd zewnętrzny oraz wewnętrzny, stan techniczny i lokalizację. Książkę zamyka obszerny aneks zawierający informacje na temat szkół trywialnych działających w diecezji przemyskiej