Zapomniany Łemko z Krosna - Modest Humecki

RUTHENICART » Książki łemkowskie

Cena:36.00PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapomniany Łemko z Krosna. Modest Humecki - lekarz, poeta, społecznik,  red. S. Dubiel-Dmytryszyn, Krosno 2016, 160x240mm, 106 s. Nakład: 300 egz.

Dla zapoznania Obywateli miasta Krosna ze znamienitą postacią Pawła z Krosna i jego znaczeniem w rozwoju polskiej kultury humanistycznej, oddaję niniejszem Im do rąk tę skromną, bezpretensjonalną, pracę popularno-naukową. Przypuszczam, że bodaj częściowo wypełni ona lukę w świadomości Obywateli naszego Grodu – tymi słowy rozpoczyna swą pracę poświęconą Pawłowi Ruthenusowi, powstałą w latach 30. ubiegłego wieku, nauczyciel i działacz społeczno-kulturalny związany z Krosnem, Józef Krukierek. Od wydania pierwszej książki dedykowanej dr. Modestowi Humeckiemu znów upłynęło trochę wody w Wisłoku... Dziś zdaje się, że splotły się losy tych dwóch wielkich Krośnian: Pawła i Modesta. 

Polityka historyczna jest świadomym działaniem rządzących mającym na celu kształtowanie zakresu i charakteru zbiorowej pamięci historycznej – etnicznie Rusin i grekokatolik, choć mający zasługi na rzecz Krosna, w nim przez lata żyjący i tworzący, ze względu na inność z dzisiejszej perspektywy będącej wynikiem niezrozumienia, strachu i niskiego poziomu intelektualnego ignorantów, przesunięty do niepamięci.  Czy zatem mówienie i pamiętanie o tym, że ziemia krośnieńska jest wspólnym miejscem przenikania się kultur, Rusinów-Łemków, Głuchoniemców, Pogórzan, Żydów, stanowi zagrożenie dla współczesnej polskiej tożsamości pogranicza? Jak uczyć tolerancji i poszanowania dla innych kultur, dla drugiego człowieka, który różni się niekiedy od nas, skoro zapominamy?